Dětská jména – téma, které nikdy neumírá

12. 2. 2024 | | By | 0 Comments


Když jste nastávajícím rodiÄem

Snaž žádnému budoucímu tatínkovi, nebo budoucí mamince není jedno, jaké jméno jejich oÄekávaný potomek ponese. Nejenže se jedná o jeho „poznávací znaÄní“, které mu zůstane až do smrti, ale jména mají jakýsi svůj magický význam vycházející z lidské historie a zkuÅ¡enosti.
V dobách, kdy jeÅ¡tÄ› ÄlovÄ›k příliÅ¡ nerozumÄ›l vÄ›dÄ› a jeho možnosti pÅ™ežití byly z nejrůznÄ›jších důvodů omezené, fungovala právÄ› jména jako talismany, které mÄ›ly dítÄ›ti zajistit dlouhý a spokojený život, mÄ›ly zahánÄ›t zlé duchy a chránit novorozence pÅ™ed posednutí Äi jinými možnými příÄinami smrti. Tento rituál ochrany se projevuje (aÄkoli v jiných podobách) i v dneÅ¡ní dobÄ›, kdy dochází například k pojmenovávání novÄ› narozených jedinců v rodinÄ› po jejich schopných, dlouholetých Äi jinak úspěšných pÅ™edchůdcích – prarodiÄích, tetách a strýcích a dalších osobách.
 mašle s jmenovkou

Síla vlastních zkušeností

PÅ™i snaze o nalezení vhodného jména pro potomka hrají roli nejen pozitivní zkuÅ¡enosti Älenů rodiny s úspěšnými pÅ™edchůdci nositelů stejného jména. Do procesu výbÄ›ru taktéž zasahují vlastní – nejÄastÄ›ji negativní – zkuÅ¡enosti obou rodiÄů dítÄ›te.
Jedná se o ty případy, kdy není za žádnou cenu možná, aby dcera nesla jméno Zuzana (jelikož takovou protivnou a nevychovanou holku znala matka dítÄ›te jeÅ¡tÄ› ve Å¡kole a není možná, aby její vlastní potomek sdílel jakési – byÅ¥ ponÄ›kud imaginární – pouto s podobným ÄlovÄ›kem), nebo aby se syn jmenoval Robert (protože tak se jmenuje neschopný otcův šéf v práci, a tudíž se muž nechce se znÄ›ním daného jména setkávat jeÅ¡tÄ› i v domácím prostÅ™edí).
 plechové cedulky
Volba kÅ™estního jména pro dítÄ› tak není výsledkem pouze jeho souÄasné oblíbenosti ve spoleÄnosti jako takové, nebo jeho líbivosti pÅ™i vyslovování. Jedná se o vysoce osobní (dalo by se říci až intimní) volbu dvou lidí, na níž má vliv osobní historie každého z nich, stejnÄ› jako spoleÄná minulost Å¡iroké rodiny coby celku.