Můžeme sami opravovat zásuvky schneider?

17. 9. 2019 | Produkty | By | 0 Comments


Pokud jde o elektrické zásuvky, málokdo je považuje za nÄ›co, s Äím je tÅ™eba dÄ›lat si vÄ›tší starosti. Koneckonců se málokdy stane, že se porouchají. AvÅ¡ak pokud se nÄ›co takového stane, obvykle to bývá závažný problém.ilustrace klasické zásuvky.png

Otázka vÅ¡ak zní, co v takovém případÄ› můžeme dÄ›lat. Prvním instinktem bývá zavolat elektrikáře, tomu ale chvíli potrvá, než se k vám dostane. A pokud je zrovna víkend Äi státní svátek, může být pomÄ›rnÄ› velký problém ho sehnat.

Jako samozÅ™ejmé se zdá odpojit veÅ¡kerá elektrická zařízení, aby nebyla poÅ¡kozena. To je samozÅ™ejmÄ› dobrý nápad, je vÅ¡ak potÅ™eba dbát na vlastní bezpeÄnost. Pokud zásuvka syÄí a prská, je lepší se k ní nepÅ™ibližovat.

Další možností, kterou máme, a kterou vÄ›tÅ¡ina lidí opomíná, je vypnout v té Äásti domu pojistky. Tím odpojíme přísun elektÅ™iny do zástrÄky a zamezíme případným zranÄ›ním.

Pokud máte malé dÄ›ti Äi domácí zvířata, je dobré je vůbec nepouÅ¡tÄ›t do místnosti s rozbitou zásuvkou. StejnÄ› tak postupujte v případÄ›, že máte například manžela domácího kutila, který se nabídne, že to opraví. BezpeÄí je zde nejdůležitÄ›jší.

Tak tedy, můžeme sami opravovat poÅ¡kozenou zásuvku? OdpovÄ›Ä zní ne, pokud nemáte patÅ™iÄné znalosti. A i tehdy postupujte s nejvyšší opatrností. Jak už ale bylo Å™eÄeno, jakékoliv opravy elektrických zásuvek svěřte radÄ›ji do rukou odborníků.

Dobrá, víme, co dÄ›lat v případÄ› poruchy. Jak jim ale pÅ™edcházet? Můžete sami pÅ™ispÄ›t k jejich údržbÄ›, abychom snížili riziko poruchy? Zde je odpovÄ›Ä ano, můžeme. I zde je potÅ™eba zachovávat nejvyšší opatrnost.

Tím nejzákladnÄ›jším je udržovat ji v ÄistotÄ›, a to znamená pÅ™edevším nedopustit příliÅ¡né zaprášení. Malé ÄásteÄky prachu, které se dostanou dovnitÅ™, totiž mohou ve velkém množství napáchat pÄ›knou neplechu.

PÅ™itom je samozÅ™ejmÄ› dobré zkontrolovat, zda je vÅ¡e v pořádku, zda se například nÄ›kde nezaÄíná odlupovat izolace Äi zda uzemňovací kolík dobÅ™e drží. V případÄ›, že uvidíte nÄ›jakou vadu, je dobré poradit se s elektrikářem. Možná nebude tak vážná, možná se z ní může stát v průbÄ›hu Äasu vážný problém.transformátor pÅ™ivádí elektÅ™inu.jpg

Je tedy vždy dobré jednat vÄas a nenechávat nic náhodÄ›. Koneckonců, elektÅ™ina je sice velmi dobrý sluha, bez nÄ›jž si dneÅ¡ní život již nelze pÅ™edstavit, ale zároveň může být i velmi zlý pán. Proto vždy pamatujte, opatrnost a bezpeÄí na prvním místÄ›. Jen tak můžete pÅ™edejít vážnému neÅ¡tÄ›stí.