O kompaktních zářivkách se mezi lidmi šíří různé nesmysly

12. 4. 2018 | Dovolená | By | 0 Comments


Vliv Äastého zapínání na životnost
Mezi lidmi se šíří tento informaÄní Å¡um v pomÄ›rnÄ› znaÄné míře, pÅ™itom vůbec není podložený a pochopitelnÄ› ani pravdivý. Tato svÄ›tla byla v laboratorních podmínkách testována mnohokrát – speciálnÄ› na tento jev a není prokázáno, že má na životnost kompaktních zářivek významný vliv. Životnost „úsporek“ se pohybuje zhruba v rozmezí 15 – 30 let i pÅ™i dvacetinásobném denním zapnutí a vypnutí.
oranžová žárovka.jpg
Nízký teplotní rozsah a příliš studené světlo
Další argument odpůrců této technologie. PÅ™itom se dnes běžnÄ› na trh dodávají svÄ›tla v různých svÄ›telných spektrech. NapÅ™. oznaÄení žárovek 827 nebo 825 odpovídá teplotÄ› chromatiÄnosti, která se podobá klasickým vláknovým žárovkám.
Zdravotní potíže
Elektromagnetické záření a Å¡kodlivé UV záření tÄ›chto svÄ›tel má údajnÄ› neblahý vliv na zdraví. Samotná jejich konstrukce vÅ¡ak brání průniku UV záření luminiscenÄní vrstvou a intenzita elektromagnetického záření je napÅ™. ve srovnání s běžícím elektromotorem automatické praÄky, nebo topnou spirálou ve varné konvici nÄ›kolikanásobnÄ› nižší. Tímto tématem se zabýval tým odborníků a provádÄ›l pokusy s citlivými lidmi, kteří zaznamenali jisté podráždÄ›ní teprve po nÄ›kolika hodinách trvalého osvitu tímto zdrojem, a to ze vzdálenosti 25 cm.
úsporná zářivka.jpg
Nedají se využít ke stmívání
NÄ›které typy kompaktních zářivek stmívání nepodporují, ale nÄ›které ano. Výrobci je oznaÄují jako tzv. „dimmable“, případnÄ› „dimm“.
Mizerná kvalita
To je pomÄ›rnÄ› Äasto vyslovovaný výraz, který souvisí se Å¡patnými zkuÅ¡enostmi z 90. let. SouÄasné technologie využívají vyšších frekvencí pÅ™edÅ™adníků, tzv. elektronických, které prakticky zamezují blikání zářivek. Tato svÄ›tla ve srovnání s LED diodovými svítidly vykazují pomalejší nábÄ›h, maximálnÄ› vÅ¡ak za 1 minutu do 80 procent plného výkonu.
Obsahuje rtuť a je škodlivá pro životní prostředí
To je v podstatÄ› jediný problém tÄ›chto svÄ›telných zdrojů. Z toho důvodu se nesmí odkládat do komunálního odpadu, ani do elektroodpadu, a musí se likvidovat jako nebezpeÄný odpad. Také se doporuÄují instalovat do svítidel s ochranným krytem, kde by pÅ™i jejich poÅ¡kození nehrozil únik rtuti do okolního prostÅ™edí.