Výbojky v osvětlení pozemních komunikací mají stále své místo

12. 5. 2018 | Peníze | By | 0 Comments


NÄ›které pozemní komunikace jsou vybaveny veÅ™ejným osvÄ›tlením, jehož parametry se vyjadÅ™ují mimo jiné i hodnotou jasu. VyjadÅ™uje se v jednotkách cd /m2 (kandela na ÄtvereÄní metr). PrávÄ› jas je rozhodujícím faktorem působnosti umÄ›lého svÄ›tla na chování Å™idiÄů, obecnÄ› lze říci, že v noÄních hodinách se pÅ™i vyšším jasu lépe rozeznávají kontrasty osvÄ›tlených pÅ™edmÄ›tů. Čím vyšší jas umÄ›lého svÄ›tla, tím ostÅ™eji Å™idiÄi vnímají prostor kolem sebe.

kovaná lampa

Rovnoměrný jas

Rozptyl jasu vÅ¡ak musí být rovnomÄ›rný, v takovém případÄ› se lépe rozeznávají dopravní znaÄky, pÅ™ekážky v silniÄním provozu, chodci na pÅ™echodech pro chodce, cyklisté u krajnice a protijedoucí vozidla.

lampa na chodníku

Nepříznivé je naopak stálé střídání úseků s vyšším jasem s tmavými místy, kdy je zrak unavován neustálým pÅ™izpůsobováním se zmÄ›nám osvitu. NerovnomÄ›rnost jasu je jednou z příÄin dopravních nehod.

V roce 2016 byla provedena analýza dopravní nehodovosti v souvislosti s veÅ™ejným osvÄ›tlením. Z databáze Policie ÄŒR byly z průbÄ›hu let 2011 – 2015 vyÄlenÄ›ny pouze nehody bez vlivu alkoholu v obcích pod umÄ›lými svÄ›tly a byl monitorován vztah mezi nedostateÄnÄ› osvÄ›tlenými komunikacemi a nehodovostí.

romantická lampa

Osvětlení pozemních komunikací podléhá vyhlášce Ministerstva dopravy

VeÅ™ejné osvÄ›tlení v tzv. průjezdných úsecích obcí a mÄ›st podléhá vyhlášce Ministerstva dopravy Ä. 104/1997 Sb. A ta by mÄ›la být smÄ›rodatná pro výstavbu a rekonstrukci osvÄ›tlovacích tÄ›les. V souÄasné dobÄ› je tak na miskách vah nízkoenergetické osvÄ›tlení LED diodové a na druhé stranÄ› osvit vysokotlakými výbojkami sodíkovými a metalhalogenidovými. Výbojky jsou již mnoho let stabilním zdrojem svÄ›tla s rovnomÄ›rnÄ› rozptýleným jasem a dostateÄným výkonem a i to bylo důvodem pražského magistrátu prozatím nenahrazovat stávající výbojková svÄ›tla diodami a pÅ™idržet se osvÄ›dÄených tradiÄních zdrojů.